Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản 1 đến 10 độ 322 lít Arctiko LR 270-2

Zalo: 0947 166 718

Tủ mát bảo quản 1 đến 10 độ Arctiko LR 660-2

Zalo: 0947 166 718

	 Tủ mát bảo quản 1 đến 10 độ 1381 lít Arctiko LR 1400

Zalo: 0947 166 718

Tủ mát bảo quản 1 đến 10 độ 515 lít Arctiko LR 500

Zalo: 0947 166 718

Tủ mát bảo quản 1 đến 10 độ 346 lít Arctiko LR 300

Zalo: 0947 166 718

Tủ mát bảo quản 1 đến 10 độ 1381 lít Arctiko PR 1400

Zalo: 0947 166 718

Tủ mát bảo quản 628 lít Arctiko PR 700

Zalo: 0947 166 718

Tủ mát bảo quản 1 đến 10 độ 515 lít Arctiko PR 500

Zalo: 0947 166 718

Tủ mát bảo quản 1 đến 10 độ 94 lít Arctiko PR 100

Zalo: 0947 166 718

Tủ bảo quản máy chuyên dụng Arctiko 523 lít  BBR 500-D

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh trữ máu 352 lít Arctiko BBR 300-D Làm lạnh kép

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh trữ máu 523 lít Arctiko BBR 500

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh trữ máu chuyên dụng 352 lít Arctiko BBR 300

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh bảo quản máu 94 lít Arctiko BBR 100-D

Zalo: 0947 166 718

Tủ lạnh trữ máu 94 lít Arctiko BBR 100
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone