Zalo: 0947 166 718

Pipet thể tích cố định DLab MicroPette

Pipet thể tích cố định DLab MicroPette

Model: MicroPette

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Pipet thay đổi thể tích DLab MicroPette

Pipet thay đổi thể tích DLab MicroPette

Model: MicroPette

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Pipet thể tích cố định Dlab TopPette

Zalo: 0947 166 718

Micropette thay đổi thể tích Dlab TopPette

Zalo: 0947 166 718

Pipet thay đổi thể tích DLab HiPette

Pipet thay đổi thể tích DLab HiPette

Model: HiPette

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Micropipette điện tử tự động 12 kênh 15-300µl AHN

Micropipette điện tử tự động 12 kênh 15-300µl AHN

Model: Pipet4u® Revolution

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Micropipette điện tử tự động 12 kênh 2.5-50µl AHN

Micropipette điện tử tự động 12 kênh 2.5-50µl AHN

Model: Pipet4u® Revolution

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Micropipette điện tử tự động 12 kênh 0.2-10µl AHN

Micropipette điện tử tự động 12 kênh 0.2-10µl AHN

Model: Pipet4u® Revolution

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Micropipette điện tử tự động 8 kênh 15-300µl AHN

Micropipette điện tử tự động 8 kênh 15-300µl AHN

Model: Pipet4u® Revolution

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Micropipette điện tử tự động 8 kênh 2.5-50µl AHN

Micropipette điện tử tự động 8 kênh 2.5-50µl AHN

Model: Pipet4u® Revolution

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Micropipette điện tử tự động 8 kênh 0.2-10µl AHN

Micropipette điện tử tự động 8 kênh 0.2-10µl AHN

Model: Pipet4u® Revolution

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Micropipette điện tử tự động 0.1 ml - 5ml AHN

Micropipette điện tử tự động 0.1 ml - 5ml AHN

Model: Pipet4u® Revolution

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Micropipette điện tử tự động AHN 0.05 ml - 1ml

Micropipette điện tử tự động AHN 0.05 ml - 1ml

Model: Pipet4u® Revolution

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Micropipette điện tử tự động AHN 0.01ml - 0.2ml

Zalo: 0947 166 718

Micropipette điện tử tự động 0.005ml - 0.1ml

Micropipette điện tử tự động 0.005ml - 0.1ml

Model: Pipet4u® Revolution

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Micropipette thay đổi thể tích 1 kênh 0.5ml – 5ml AHN

Zalo: 0947 166 718

Micropipette thay đổi thể tích 1 kênh AHN 2ml – 10ml

Zalo: 0947 166 718

Micropipette thay đổi thể tích 1 kênh AHN 0.2ml – 1ml

Zalo: 0947 166 718

Micropipette thay đổi thể tích 1 kênh AHN 0.1ml – 1ml

Zalo: 0947 166 718

Micropipette thay đổi thể tích 1 kênh AHN 0.05ml – 0.2ml

Zalo: 0947 166 718

Micropipette Đức thay đổi thể tích 1 kênh 0.02ml – 0.2ml

Zalo: 0947 166 718

Micropipette Đức thay đổi thể tích 1 kênh 0.01ml – 0.1ml

Zalo: 0947 166 718

Micropipette Đức thay đổi thể tích 1 kênh 0.005ml – 0.05ml

Zalo: 0947 166 718

Micropipette thay đổi thể tích 1 kênh 0.002ml – 0.02ml

Zalo: 0947 166 718

Micropipette Đức thay đổi thể tích 1 kênh 0.0005ml – 0.01ml

Zalo: 0947 166 718

Micropipette thay đổi thể tích 1 kênh  0.0001ml – 0.0025ml AHN

Zalo: 0947 166 718

Micropipette cố định thể tích 10 ml AHN - Đức

Zalo: 0947 166 718

Micropipette cố định thể tích 5 ml AHN - Đức

Zalo: 0947 166 718

Micropipette cố định thể tích 2.5 ml AHN - Đức

Zalo: 0947 166 718

Micropipette cố định thể tích 2 ml AHN - Đức

Zalo: 0947 166 718

Micropipette cố định thể tích 1 ml AHN - Đức

Zalo: 0947 166 718

Micropipette cố định thể tích 0.5 ml AHN - Đức

Zalo: 0947 166 718

Micropipette cố định thể tích 0.25 ml AHN - Đức

Zalo: 0947 166 718

Micropipette cố định thể tích 0.2 ml AHN - Đức

Zalo: 0947 166 718

Micropipette cố định thể tích 0.1 ml AHN - Đức

Zalo: 0947 166 718

Micropipette cố định thể tích 0.05 ml AHN

Micropipette cố định thể tích 0.05 ml AHN

Model: Pipet4u® pro

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Micropipette 0.025 ml cố định thể tích AHN - Đức

Zalo: 0947 166 718

Micropipette 0.02 ml cố định thể tích AHN - Đức

Zalo: 0947 166 718

Micropipette 0.01 ml cố định thể tích AHN - Đức

Zalo: 0947 166 718

Micropipette cố định thể tích 0.005 ml AHN

Micropipette cố định thể tích 0.005 ml AHN

Model: Pipet4u® pro

Liên hệ

12
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone