Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng di động 24 lít BKM-P24I

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng di động 18 lít BKM-P18I

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng di động 24 lít BKM-P24II

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng di động 18 lít BKM-P18II

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng di động 24 lít BKM-P24III

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng di động 18 lít BKM-P18III

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 120 lít  BKQ-B120BL

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 100 lít BKQ-B100BL

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 75 lít BKQ-B75BL

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng tự động 50 lít  BKQ-B50BL

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp chân không xung ngang BIOBASE BKQ-Z360H

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp chân không xung ngang BIOBASE BKQ-Z300H

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp chân không xung ngang BIOBASE BKQ-Z200H

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp chân không xung ngang BIOBASE BKQ-Z150H

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng đứng 120 lít Biobase BKQ-B120L

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng đứng 100 lít Biobase BKQ-B100L

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng đứng 75 lít Biobase BKQ-B75L

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng đứng 50 lít Biobase BKQ-B50L

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp để bàn dòng B 18 lít Biobase BKM-ZA

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 100 lít Biobase BKQ-Z100L

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 75 lít Biobase BKQ-Z75L

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 50 lít Biobase BKQ-Z50L

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 30 lít Biobase BKQ-Z30L

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 24 lít để bàn Biobase BKM-Z24N

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 18 lít để bàn Biobase BKM-Z18N

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 12 lít để bàn Biobase BKM-Z12N

Zalo: 0947 166 718

	 Nồi hấp tiệt trùng 80 lít để bàn Biobase BKM-Z80S

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 45 lít để bàn Biobase BKM-Z45S

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 24 lít để bàn Biobase BKM-Z24S

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 200 lít Biobase BKQ-B200II

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 150 lít Biobase BKQ-B150II

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 120 lít Biobase BKQ-B120II

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 100 lít Biobase BKQ-B100II có chương trình

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng đứng 75 lít Biobase BKQ-B75II

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng đứng 50 lít Biobase BKQ-B50II

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng đứng 75 lít Biobase BKQ-B75V

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 50 lít Biobase BKQ-B50V
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone