Zalo: 0947 166 718

Máy đo lực bóp tay điện tử Takei – Nhật GRIP–D

Zalo: 0947 166 718

Máy sấy thăng hoa Biobase BK-FD18PT

Máy sấy thăng hoa Biobase BK-FD18PT

Model: BK-FD18PT

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy sấy thăng hoa Biobase BK-FD18T

Máy sấy thăng hoa Biobase BK-FD18T

Model: BK-FD18T

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy sấy thăng hoa Biobase BK-FD18P

Máy sấy thăng hoa Biobase BK-FD18P

Model: BK-FD18P

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy sấy thăng hoa Biobase BK-FD18S

Máy sấy thăng hoa Biobase BK-FD18S

Model: BK-FD18S

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy Sấy Đông Khô Biobase BK-FD10EPT

Máy Sấy Đông Khô Biobase BK-FD10EPT

Model: BK-FD10EPT

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy Sấy Đông Khô Biobase BK-FD10ET

Máy Sấy Đông Khô Biobase BK-FD10ET

Model: BK-FD10ET

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy Sấy Đông Khô Biobase BK-FD10EP

Máy Sấy Đông Khô Biobase BK-FD10EP

Model: BK-FD10EP

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy Sấy Đông Khô Biobase BK-FD10ES

Máy Sấy Đông Khô Biobase BK-FD10ES

Model: BK-FD10ES

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy Sấy Lạnh Biobase BK-FFD200

Máy Sấy Lạnh Biobase BK-FFD200

Model: BK-FFD200

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy Sấy Lạnh Thực Phẩm Biobase BK-FFD100

Zalo: 0947 166 718

Máy Sấy Lạnh Biobase BK-FFD50

Máy Sấy Lạnh Biobase BK-FFD50

Model: BK-FFD50

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy Sấy Lạnh Biobase BK-FFD30

Máy Sấy Lạnh Biobase BK-FFD30

Model: BK-FFD30

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy Sấy Lạnh Biobase BK-FFD20

Máy Sấy Lạnh Biobase BK-FFD20

Model: BK-FFD20

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy Sấy Lạnh Biobase BK-FFD10

Máy Sấy Lạnh Biobase BK-FFD10

Model: BK-FFD10

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy Sấy Lạnh Thực Phẩm Biobase BK-FFD5

Zalo: 0947 166 718

Máy sấy đông khô Biobase BK-PFD50S

Máy sấy đông khô Biobase BK-PFD50S

Model: BK-PFD50S

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng sấy chân không Hàn Quốc 100 lít LAC-5105SP (class S)

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng sấy chân không Hàn Quốc 80 lít LAC-5085SP (class S)

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng sấy chân không Hàn Quốc 60 lít LAC-5065SP (class S)

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng sấy chân không Hàn Quốc 40 lít LAC-5045SP (class S)

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 100 lít LAC-5100SD

Nồi hấp tiệt trùng 100 lít LAC-5100SD

Model: LAC-5100SD

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 80 lít LAC-5080SD

Nồi hấp tiệt trùng 80 lít LAC-5080SD

Model: LAC-5080SD

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 60 lít LAC-5060SD

Nồi hấp tiệt trùng 60 lít LAC-5060SD

Model: LAC-5060SD

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 40 lít LAC-5040SD

Nồi hấp tiệt trùng 40 lít LAC-5040SD

Model: LAC-5040SD

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 2 mặt 6000g Kern WTB 6K-3NM

Cân để bàn 2 mặt 6000g Kern WTB 6K-3NM

Model: WTB 6K-3NM

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 2 mặt 6000g Kern WTB 6K-3N

Cân để bàn 2 mặt 6000g Kern WTB 6K-3N

Model: WTB 6K-3N

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 2 mặt 3000g 1 số lẻ Kern WTB 3K-4N

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 2 mặt 3000g Kern WTB 3K-3NM

Cân để bàn 2 mặt 3000g Kern WTB 3K-3NM

Model: WTB 3K-3NM

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 2 mặt 30000g Kern WTB 30K-3N

Cân để bàn 2 mặt 30000g Kern WTB 30K-3N

Model: WTB 30K-3N

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 2 mặt 30000g Kern WTB 30K-2NM

Cân để bàn 2 mặt 30000g Kern WTB 30K-2NM

Model: WTB 30K-2NM

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 2 mặt 1500g 1 số lẻ Kern WTB 1K-4NM

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 2 mặt 1500g 1 số lẻ Kern WTB 1K-4N

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 2 mặt 15000g Kern WTB 10K-3NM

Cân để bàn 2 mặt 15000g Kern WTB 10K-3NM

Model: WTB 10K-3NM

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 2 mặt 15000g Kern WTB 10K-3N

Cân để bàn 2 mặt 15000g Kern WTB 10K-3N

Model: WTB 10K-3N

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 8200g 1 số lẻ Kern PWS 8000-1

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 820g 2 số lẻ Kern PWS 800-2

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 3200g 1 số lẻ Kern PWS 3000-1

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 3200g 1 số lẻ Kern PWS 3000-1

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 6kg 5 số lẻ Kern GAB 6K0.05N

Cân để bàn 6kg 5 số lẻ Kern GAB 6K0.05N

Model: GAB 6K0.05N

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 6kg 5 số lẻ Kern GAB 6K0.05N

Cân để bàn 6kg 5 số lẻ Kern GAB 6K0.05N

Model: GAB 6K0.05N

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 15kg 3 số lẻ; 30kg 2 số lẻ Kern GAB 30K5DNM

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 30kg 4 số lẻ Kern GAB 30K0.2N

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 6000g; 15000g Kern GAB 15K2DNM

Cân để bàn 6000g; 15000g Kern GAB 15K2DNM

Model: GAB 15K2DNM

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 12000g 1 số lẻ Kern GAB 12K0.1N

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 6kg 3 số lẻ Kern FXN 6K-3N

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 6kg 3 số lẻ Kern FXN 6K-4M

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 3kg 4 số lẻ Kern FXN 3K-4N

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 3kg 3 số lẻ Kern FXN 3K-3M

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 30kg 3 số lẻ Kern FXN 30K-3N

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 30kg 2 số lẻ Kern FXN 30K-2M

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 15kg 3 số lẻ Kern FXN 10K-3N

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 15kg 3 số lẻ Kern FXN 10K-3M

Zalo: 0947166718

Cân để bàn hai dải 5000g 1 số lẻ; 7500g Kern FOB 7K-4NL

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 6000g Kern FOB 6K2

Cân để bàn 6000g Kern FOB 6K2

Model: FOB 6K2

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 6000g Kern FOB 6K-3LM

Cân để bàn 6000g Kern FOB 6K-3LM

Model: FOB 6K-3LM

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 5000g Kern FOB 5K1S

Cân để bàn 5000g Kern FOB 5K1S

Model: FOB 5K1S

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 5000g Kern FOB 5K-3NS

Cân để bàn 5000g Kern FOB 5K-3NS

Model: FOB 5K-3NS

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 500g 1 số lẻ Kern FOB 500-1S

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 3000g Kern FOB 3K1

Cân để bàn 3000g Kern FOB 3K1

Model: FOB 3K1

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 3000g 1 số lẻ Kern FOB 3K-4NL

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 3000g Kern OB 3K-3LM

Cân để bàn 3000g Kern OB 3K-3LM

Model: OB 3K-3LM

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 16000g, 30000g Kern FOB 30K-3NL

Cân để bàn 16000g, 30000g Kern FOB 30K-3NL

Model: FOB 30K-3NL

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 1500g 1 số lẻ Kern FOB 1K-4LM

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 8000g, 15000g Kern FOB 10K-3NL

Cân để bàn 8000g, 15000g Kern FOB 10K-3NL

Model: FOB 10K-3NL

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 15000g Kern FOB 10K-3LM

Cân để bàn 15000g Kern FOB 10K-3LM

Model: FOB 10K-3LM

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 1500g 1 số lẻ Kern FOB 1.5K0.5

Zalo: 0947166718

Cân để bàn 500g 1 số lẻ Kern FOB 0.5K-4NS

Zalo: 0947166718

Cân phân tích để bàn 8kg 4 số lẻ Kern FKB 8K0.1

Zalo: 0947166718

Cân phân tích để bàn 8kg 4 số lẻ Kern FKB 8K0.1

Zalo: 0947166718

Cân phân tích để bàn 8kg 5 số lẻ Kern FKB 8K0.05

Zalo: 0947166718

Cân phân tích để bàn 6kg 5 số lẻ Kern FKB 6K0.02

Zalo: 0947166718

Cân phân tích để bàn 65kg 3 số lẻ Kern FKB 65K1

Zalo: 0947166718

Cân phân tích để bàn 65kg 4 số lẻ Kern FKB 65K0.2-2022a

Zalo: 0947166718

Cân phân tích để bàn 65kg 4 số lẻ Kern FKB 65K0.2

Zalo: 0947166718

Cân phân tích để bàn 36kg 4 số lẻ Kern FKB 36K0.2-2022a

Zalo: 0947166718

Cân phân tích để bàn 36kg 4 số lẻ Kern FKB 36K0.2

Zalo: 0947166718

Cân phân tích để bàn 36kg 4 số lẻ Kern FKB 36K0.1

Zalo: 0947166718

Cân phân tích để bàn 30kg 3 số lẻ Kern FKB 30K1

Zalo: 0947166718

Cân phân tích để bàn 16kg 4 số lẻ Kern FKB 16K0.1
12
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone